Ogrzewanie domu fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma problem z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Faktemjest ,że istnieje tak zwana umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii występującew okresie wiosennym oraz latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z siecipobrać iwykorzystać na swoje potrzeby w późniejszym okresie, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Zatem nieodebrana w tymokresie energiaprzepada, a operator sieci energetycznej za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi najzwyczajniej nie zapłaci. Oczywisty jest fakt, że z punktu osoby, która zapłaciła za instalację fotowoltaiczną jest to niestety koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z inwestycji o kolejne lata. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast planowanych oszczędności przyniesie straty. Dlatego warto wiedzieć, iż powodem nadwyżki energii jest zakupienie instalacji o zbyt wielkiej mocy w porównaniu do potrzeb na elektryczną energię.

Sprzyjają temu:
– niewiedza sprzedawcy lub wręcz celowe oszukiwanie kupującego – brakanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest bardzo mało, tym samym mała konkurencja, a duże instalacje są znaczniebardziej opłacalne dla monterów,

– podejście do kupowania „na zapas”,
– nowoczesne urządzenia zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy także mniej na światło z uwagina spadek cen oświetlenia :ED.